Realisaties Huisvesting

Huisvesting

 

Omdat het belangrijk is om woongerelateerde procedures, zoals uithuiszetting, en reglementen, zoals toewijzing van premies en belasting, in een duidelijk kader te kunnen bespreken en evalueren werd een organisatie van lokaal woonoverleg geïntroduceerd. Deze organisatie komt 2x per jaar samen om o.a. de sociale huisvestingsprojecten in Meerhout te bespreken.

Verder werd ook de Participatie Kempisch Woonplatvorm opgericht, waarbij gerekend wordt op tweedelijnsondersteuning bij het vorm geven van het lokaal woonbeleid.

Voor individuele woonvragen kan de burger terecht bij het woonloket.

In onze gemeente wordt tevens een actief grond- en pandenbeleid gevoerd met het oog op betaalbaar wonen.

Om eventuele leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben wij een leegstandsheffing ingevoerd, evenals een activeringsheffing op onbebouwde percelen. Hiermee hopen we dat meer gronden verkocht worden om zo jonge gezinnen de kans te geven om ook te kunnen bouwen.

We doen ook aan opvolging van het sociaal bindend objectief, hetgeen in Meerhout bereikt is. Dit objectief bepaalt het aantal sociale wooneenheden per gemeente.

Volgende punten inzake huisvesting bevinden zich in de uitvoeringsfase :

- Uitvoering regelgeving met betrekking tot woonkwaliteit, verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid.

- Overleg met actoren (wijkagent, sociale dienst OCMW) om proactief knelpunten over woonkwaliteit te signaleren bij de bevoegde diensten.

- Uitwerken instrumentarium om bouwvoorschriften in de kernen juridisch te verankeren met de nodige flexibiliteit, via het richtlijnenboek.

- Visie uitwerken aangaande voorzieningen voor parkeren en eventuele compensaties bij geplande projecten, via het richtlijnenboek.

- Uitwerken van oppervlaktenormering voor appartementen, zodat de woonkwaliteit kan gegarandeerd worden, via het richtlijnenboek.

- Uitwerken van een plan om energiearmoede terug te dringen. Energiescans gebeuren soms via de sociale dienst van het OCMW. Er worden energiemeesters gezocht binnen de gemeente, ondersteund door IOK om scans en begeleiding van gezinnen te doen.

- Informeren van burgers over woongerelateerde thema’s via website, gemeentelijk infoblad en infoavonden.