realisaties kerkenbeleidsplan

De toekomst voor onze Meerhoutse kerken moet bepaald worden in samenwerking tussen gemeentes en kerkbesturen

Feitten:

- De gemeente is verplicht om financieel bij te dragen in het onderhoud van de kerkgebouwen.

- Opmaak kerkenplan: verplicht voor elk gemeentebestuur (anders geen subsidies meer van Vlaanderen voor onderhoud en restauratie van kerkgebouwen).

- Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, zegt: "Mensen vinden hun dorps- of wijkparochie belangrijk en zijn er emotioneel aan gehecht, maar toch blijkt er, volgens de bisschop, ook een nood aan schaalvergroting.  Ook deken Norbert Wouters bevestig dit:  "We moeten het klassieke parochieverhaal durven loslaten om plaats te maken voor een alternatief. De kerkgebouwen zijn onbetaalbaar geworden door de lage opkomst. We moeten durven nadenken over hun toekomst."

- De efficiënte en billijke inzet van middelen werd door onze CD-fractie mee onderschreven in het gemeentelijk beleidsplan, meer bepaald onder de doelstelling: "De maatschappelijke investeringen in geloofsgemeenschappen worden ingezet op een manier dat ze aansluiting vinden bij een pluralistischer publiek".

Plan van aanpak:

Oprichting van een stuurgroep met als doel "opstellen van een kerkenplan", bestaande uit:

- Burgerlijke werkgroep vertrekt in haar visie vanuit een gezond en duurzaam gebruik van belastingsgelden, maar erkent ook het belang van de geloofsbeleving in de samenleving en een sterke pastorale werking in de gemeente.

- Pastorale werkgroep ging na welke behoeften aan infrastructuur zij hebben in verschillende fasen in de toekomst. De resultaten van deze denkoefening vormen  de basis van het kerkenbeleidsplan.

 

Resultaat:

- Voor 2030 verandert er niets.

- De St.-Trudokerk in het centrum en O.L.Vrouwekerk in Gestel blijven volledig en zonder einddatum als kerkgebouw in functie van erediensten bestaan. 

- De St.-Jozefkerk op de Berg blijft tot 2030 bestaan als kerkgebouw in functie van de erediensten. In 2020 zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij de verdere bestemming vanaf 2030 bekeken wordt.

- De St.-Bavokerk in Zittaart blijft tot 2030 volledig als kerkgebouw in functie van de erediensten bestaan. Na 2030 zal er een herbestemming aan het gebouw moeten gegeven worden.

Aangezien op korte termijn geen enkel gebouw een herbestemming krijgt, komt er pas na de evaluatie in 2020 een werkgroep samen om toekomstige bestemmingen te onderzoeken. In de werkgroep zullen zowel de kerkelijke als burgerlijke overheden vertegenwoordigd zijn. Het spreekt voor zich dat de eigenaar van de gronden en gebouwen, veelal de kerkelijke overheid, het laatste woord heeft in de bestemming.

Als Christen Demokraten kunnen wij het  kerkenplan ondersteunen omdat het de beide visies omvat, een plan dat met groot verantwoordelijkheidsgevoel zowel vanuit burgerlijke als pastorale groep werd opgesteld.

Kerkenplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 februari 2018.