realisaties OCMW

Gestandaardiseerde en automatisch uitbetaalde maandelijkse financiële steun in vervanging van aanvullende steunvragen

In het verleden werd er van cliënten met financiële problemen verwacht dat ze bij elke hulpvraag een aanvraag deden naar aanvullende financiële steun. Voorbeelden daarvan zijn zeer uiteenlopend: “ik kom deze week niet toe met mijn leefgeld van 50 euro, mag ik wat extra?”, “mijn kind moet naar een verjaardagsfeestje, maar ik heb geen geld meer om een cadeautje te voorzien”, “ik moet dringend naar de apotheek voor pijnstillers, maar ik kan ze niet betalen”,.... verschillende soorten vragen voor cliënten met verschillende soorten noden.

Er waren enkele nadelen aan deze manier van werken verbonden: de cliënt moet de vraag steeds zelf stellen (drempel voor sommigen, te makkelijk om geld bij te vragen voor anderen), de maatschappelijk werker moest telkens zelf beoordelen of de vraag al dan niet aan de OCMW voorzitter werd gesteld, de OCMW voorzitter moest voor elk individueel geval beslissen. Verschillende momenten dus waarop beslissingen genomen moeten worden. Bovendien leert de cliënt niet voldoende zelf om te gaan met zijn/haar geld.

Omdat een rechtvaardig, eenduidig en rechtlijnig beleid belangrijk is, werd een financieel barema uitgewerkt. Deze tool begeleidt maatschappelijk werkers om, op een duidelijke manier, vast te stellen in hoeverre zijn/haar cliënt een menswaardig bestaan kan leiden met de inkomsten en kosten die hij/zij heeft. In deze tool worden verschillende gegevens ingebracht (inkomsten, GSM kosten, huurkosten, ...), maar ook de kosten die volgens het OCMW nodig zijn om een menswaardig leven te leiden (voeding, kleding, medicatie, school, vervoer, uitstapjes, ...). Wanneer, na ingave van al de gegevens, blijkt dat de cliënt een bepaald bedrag te kort komt, dan wordt dit bedrag automatisch maandelijks op zijn/haar rekening overgeschreven. Na evaluatie bleek zelfs dat deze manier van werken geen grotere impact heeft op het budget van het OCMW dan de werkwijze die voordien werd gehanteerd.

Pilootgemeente bestrijding van kinderarmoede
 

- Sportkriebels
In de herfstvakantie wordt er voor kinderen van onze OCMW cliënten een sportkamp georganiseerd dat haalbaar is qua prijs voor hen. Dit wordt samen met de omliggende gemeentes georganiseerd om zo al onze kinderen een kans te geven om kennis te maken met de verschillende sporttakken.

- Gezinsbegeleider
In het kader van het kinderarmoedeproject werd een gezinsbegeleider aangeworven. Deze  begeleider is verantwordelijk voor het begeleiden van gezinnnen in het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij, vaardigheden die echter niet iedereen beheerst. Voorbeelden hiervan zijn: omgaan met budgetten in een winkel boordevol koopwaar, gezond leren koken met beperkt budget, deelnemen aan sociale activiteiten (inschrijven bij een sportclub en ook effectief deelnemen),... Onze begeleider verlaagt drempels!

- Eerstelijnszorgbegeleider
Binnen de zone Geel-Laakdal-Meerhout werd een eerstelijnszorgbelegeider aangeworven die mensen kan toeleiden naar de juiste zorgpartner. Het zorglandschap is soms zo uitgestrekt en verwarrend, dat een partner die de weg wijst handig kan zijn.

- Organisatie SWAP
Een heuse ruilbeurs werd georganiseerd ten voordele van OCMW cliënten. Ook andere burgers konden komen ruilen. Er werden massaal sportmaterialen, uniforms en kampbenodigdheden binnengebracht.

- Zwembadbezoeken
Het zwembad van Geel biedt, in tegenstelling tot die van Mol en Tessenderlo, een lager tarief aan voor zijn inwoners. De gemeente Meerhout heeft beslist om het verschil bij te passen zodat Meerhoutenaren ook evenveel betalen voor individuele tickets als Gelenaren. Tickets kunnen gekocht worden aan de balie van het gemeentehuis.

- Weggeefkast
Er werd een weggeefkast geïntroduceerd op de sociale dienst om materialen (speelgoed, boeken,...) uit te wisselen.

- Gezonde gemeente
Meerhout werd gezonde gemeente en maakte promotie op de kattenfeesten van 2016 mbv het uitdelen van appels en het opzetten van een gezonde quiz voor kinderen.

- Armoedesignalen
Verenigingen en bedrijven kregen toelichting van een ervaringsdeskundige om te leren hoe ze signalen kunnen herkennen, en nadien leren omgaan met mensen in armoede in hun vereniging of in hun bedrijf. Ook de kinderen die deelnamen aan Roefel editie 2016 leerden meer over armoede  en hoe je budgetvriendelijk boodschappen kan doen.

- Verse soep in BKO de Meerkatjes
Sinds september 2017 is er op woensdagen gratis soep te verkrijgen voor de kinderen, aanwezig in de buitenschoolse kinderopvang. Dit blijkt een ongelooflijk succes. De soep wordt aangeleverd via de firma die ook de maaltijden van het woonzorgcentrum verzorgt.

- Voedselbedeling recepten
De voeding, die mensen krijgen bij de voedselbedeling, is niet altijd gekend (vb linzen). Er werden receptfiches gemaakt met haalbare, lekkere en budgetvriendelijke recepten voor onze cliënten, zodat de voeding van de voedselbedeling maximaal benut kan worden.
 

CADO

In 2015 opende de Collectieve Autonome DagOpvang in Meerhout onder begeleiding van de Voorzorg. Een kleine groep van maximum tien senioren kan in een gezellig ingerichte woning, onder deskundige begeleiding, genieten van geanimeerde dagactiviteiten, elkaars gezelschap, de nodige verzorging, een dutje, een lekker middagmaal, … Zo hebben deze senioren, die nog zelfstandig thuis wonen, gezelschap, ondersteuning of afwisseling in hun dagelijkse routine en vermindert de druk voor hun mantelzorgers. De woning is uitgerust met een aangepast toilet en een aparte rustruimte. Met deze opvang kunnen mantelzorgers ook eens tijd nemen voor zichzelf.
 

Nieuwbouw WZC

In oktober 2015 werd het nieuwe woonzorgcentrum (+/- 5200 m²) in gebruik genomen. Het gebouw is ingericht met duurzame materialen zodat de warmte in de zomer niet kan binnendringen.

- Wat is de capaciteit van de nieuwbouw?
Woonzorgcentrum (WZC): 71 vaste  bewoners en centrum voor kortverblijf (CVK) voor 3 tijdelijke bewoners. Het gebouw is ongeveer 5 200 m² groot

- Hoe is dit dossier gestart?   
In 2006 verkreeg het OCMW voorafgaande vergunningen voor de realisatie van een vervangingsnieuwbouw voor WZC De Berk met 71 bewoners en voor CVK De Berk met 3 bewoners. In juni 2007 werd het door het OCMW ingediende zorgstrategisch plan door VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) goedgekeurd. Dit zorgstrategisch plan beschreef onze toenmalige dienstverlening en toekomstig geplande dienstverlening aan hulpbehoevende senioren in Meerhout, waarvan het nieuwe WZC een belangrijk onderdeel is. In oktober 2012 kreeg het OCMW vanwege VIPA de  goedkeuring voor het financieel technisch plan, dat de effectief te realiseren bouw technisch in detail beschreef, alsook voor de geraamde investeringskost en voorziene evolutie van exploitatiekosten van WZC De Berk. Op basis hiervan gaf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, dan ook een principieel akkoord tot betoelaging van de investering in een nieuw WZC. 

- Hoe zijn de bouwwerkzaamheden verlopen?
In het najaar van 2013 werden 10 oude bejaardenwoningen afgebroken die op de site stonden waar het nieuwe WZC gerealiseerd zou worden. De bewoners werden voordien gehuisvest in andere bejaardenwoningen van de Geelse Huisvesting of van het OCMW of ze werden opgenomen in het WZC. Na het doorlopen van de benodigde gunningsprocedures, conform de wetgeving op de overheidsopdrachten in de loop van 2013, werd in maart 2014 effectief met de bouwwerkzaamheden gestart, waarna de bouw zelf ongeveer anderhalf jaar in beslag nam.

- Hoeveel heeft dit gebouw gekost?   
Reeds in 2009 werd de benodigde financiering ter realisatie van het project  veilig gesteld via het voorzien van een lening voor een bedrag van 9 300 000 euro. Deze lening werd in september 2013 effectief opgenomen. Het doel was om het grootste deel van de investeringskost te ontlenen en een bijkomend deel met eigen middelen te financieren. Vanuit VIPA werd een subsidie van 7 006 240 euro bekomen. Deze wordt in delen uitbetaald en dient deels voor de bouwwerken zelf, maar ook deels voor de betaling van de interesten op het geleende bedrag (het OCMW dient initieel het volledige bedrag op te hoesten en dus ook een lening aan te gaan). Het OCMW ontvangt gedurende 20 jaar vanwege VIPA een jaarlijkse gebruikstoelage van 350 312 euro. Het uiteindelijke totale kostenplaatje van de bouw , inclusief erelonen architecten en studiebureau's , kostprijs projectbijstand, omgevingsaanleg en volledige inrichting gebouw, met nieuw vast en los meubilair, bedraagt, BTW inclusief, een 9 300 000 euro. Er is een hoge VIPA kostendekkingsgraad op te merken in vergelijking met vele andere gerealiseerde woonzorgcentra. Er kan geconcludeerd worden dat kostenefficiënt gebouwd werd. De VIPA kostendekkingsgraad is ongeveer 58 % (nieuwe bemeubeling en omgevingsaanleg inclusief) en dit voor een effectief gerealiseerde bebouwde oppervlakte van een  5 200 m², waarbij VIPA voor 74 bewoners maximaal  4 800 m² subsidieert. De uiteindelijke bouwkost lag 6,24% lager dan de raming op het moment van de effectieve opstart van de gunningsprocedures.

- Werden de dagprijzen aangepast?
Meerhoutenaren betalen 54,30 euro, niet Meerhoutenaren 58,72 euro. Er is een korting voorzien voor echtparen waarvan beide echtgenoten in WZC De Berk verblijven (voor elke echtgenoot 2 euro per dag). Een gefaseerde verhoging van de dagprijs werd ingevoerd voor bewoners die reeds in de oude bouw opgenomen werden. Zij betaalden vanaf het ogenblik van de verhuis, op 10 november 2015, 3 euro extra (zijnde 49,30 euro voor Meerhoutenaren en 53,72 euro voor niet Meerhoutenaren). Eén jaar na de verhuis volgde nog een additionele verhoging van 3 euro per dag.

- Is er nog een kapel zoals in de oude bouw?
In de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Berk is er geen kapel meer voorzien. Deze beslissing werd genomen vanuit het gegeven dat openbare instellingen neutraliteit moeten uitstralen. Het vorige gebouw werd een 60-tal jaar geleden nog gebouwd door de toenmalige zusters. Het spreekt voor zich dat christelijke voorwerpen toen tot de standaard uitrusting van een gebouw behoorden. De tijden zijn echter veranderd, zeker voor de inrichting van overheidsgebouwen, waar respect moet zijn voor alle soorten religies en ook voor zij die niet gelovig zijn. Er zullen dus geen kruisbeelden en dergelijke continu opgehangen worden. In de oude bouw van ons woonzorgcentrum werden er gebedswaken gehouden na het overlijden van een bewoner. Ook op belangrijke momenten, zoals Pasen en Kerstmis, werd er een speciale viering gedaan. Deze gebedswakes en belangrijke vieringen worden verder gezet in de cafetaria van de nieuwbouw. 

- Is de werking hetzelfde als in de oude bouw?
In de nieuwbouw werken we met leefgroepen, groepen van 12-13 personen die samenleven  ieder in zijn eigen kamer, maar waarbij we proberen om de mensen zoveel mogelijk samen te brengen in onze leefruimte (een soort living) om hen zo meer te kunnen laten genieten van een huiselijke sfeer. ’s Middags wordt er zoveel mogelijk samen gegeten en wordt het eten uitgeschept uit grote kookpotten, zoals men het thuis ook zou beleven. Er is ook een gesloten afdeling voor mensen met dementie en dwaalgedrag. We voorzien voor hen een aparte afdeling, zodat ze ook specifieke zorgen kunnen krijgen door hiervoor opgeleid personeel.

Voor de namen van de leefgroepen is gekozen voor  edelstenen omdat onze bewoners ook mooier werden met het ouder worden en ze stuk voor stuk uniek zijn. De activiteiten worden zoveel mogelijk per leefgroep georganiseerd, zodat iedereen ook effectief kan deelnemen. De zorg- en verpleegkundigen beschikken over een tablet om alle informatie rechtstreeks in het zorgdossier  te kunnen noteren. Maaltijden worden aangeleverd door Sodexo en worden opgewarmd met behulp van regeneratieovens, die ervoor zorgen dat de maaltijden niet uitdrogen. Elke bewonerskamer is uitgerust met een safe, koelkast, tv, meubels en een badkamer met douche en toilet. Er is ook een snoezelbadkamer voorzien waarin bewoners kunnen genieten van een ontspannend bad. Met behulp van een sponsortocht kreeg ons woonzorgcentrum een duofiets aangereikt. Hiermee kunnen bewoners samen met een familielid of een medewerker een ritje maken. Ook Ter Kempen heeft een duofiets. De beide fietsen kunnen ontleend worden door de andere organisatie waardoor er regelmatig leuke taferelen te zien zijn op de fiets rond deze WZC’s.

- Hebben jullie ook een kustwerk?
Om subsidies te krijgen van de Vlaamse overheid is er een voorwaarde om een kunstwerk te voorzien. Samen met de dienst Cultuur kozen we voor een kunstwerk dat ook practisch is en dat inspirerend kan zijn voor onze bewoners die lijden aan dementie. Wij hebben gekozen voor de inrichting van onze binnentuin als kunstwerk. De binnentuin is van de hand van Nick Ervinck. Het is een tuin die grenst aan de afdeling voor dementerenden en mensen met dwaalgedrag. Zij wonen in een gesloten afdeling en kunnen via deze tuin ook nog zelf van de buitenlucht genieten. De kleuren spreken hen aan en de fitnesstoestellen zetten bewoners aan tot meer dagelijkse fysieke activiteit. 

- Afbraak oud woonzorgcentrum

Op 20 oktober 1879 opende na 5 jaar bouwen het Godshuis in de Gasthuisstraat. De Zusters vingen er weeskinderen op (tot 1949) en ook hulpbehoevende ouderen. In 1953 werden renovatiewerken uitgevoerd zodat er centrale verwarmin aanwezig was maar de tijden evolueerden snel en het Godshuis kon die evolutie niet volgen. In eerste instantie wilde men terug renoveren maar men koos uiteindelijk tioch voor een nieuwbouw. Die bouw telde 40 bedden en werd in 1968 uitgebreid tot 74 bedden. Het Godshuis werd toen afgebroken

Midden jaren 90 werd het voormalige keuken- en wasserijgedeelte grondig gerenoveerd en uitgebreid. Dagelijks onderhoud zorgt ervoor dat dit gebouw kon dienst doen tot 10 november 2015, toen bewoners verhuisden naar de nieuwbouw. Die nieuwbouw was noodzakelijk om verschillende redenen:electriciteit, verwarmingsinstallatie en dak aan volledige vernieuwing toe, kamers zonder sanitaire voorzieningen, enkelwandige beglazing,...Om die redenen werd in 2006 beslist om over te gaan tot nieuwbouw ipv renovatie. Het duurde nog 6jaar eer het OCMW de nodige subsidies te pakken kreeg en kon starten met de aanbestedingen voor een nieuwbouw. In 2017 werd beslist om het gebouw af te breken en werd afscheid genomen van het WZC met een prachtig kunstenfestival, georganiseerd door Tarmac.De beslissing om dit gebouw af te breken werd niet over 1 nacht ijs genomen. Verschillende alternatieven werden onderzocht (huisvesting voor singles, vluchtelingen, tijdelijk onderkomen voor tentoonstelling, lokatie voor een wereldwinkel of dagopvang voor ouderen,...). Deze suggesties zijn zeer waardevolmaar door de specifieke kenmerken van het gebouw konden deze niet weerhouden worden (te kleine kamers voor residentiële opvang, renovatie kost handenvol geld, sporadische activiteiten bieden maar een beperkte bezetting van het gebouw, een deel van het gebouw maar overhouden geeft een grote renovatiekost met zich mee) In het voorjaar van 2018 werd de oude bouw afgebroken om alzo een open ruimte te creëren en alle mogelijkheden te bieden aan de volgende bestuursploegen.

Aanwerving psychologe 

Samen met andere gemeentes werd een pscyhologe aangeworven ter ondersteuning van onze maatschappelijk werkers maar ook voor OCMW cliënten. De dienstverlening is gratis voor medewerkers en cliënten.