realisaties ruimtelijke ordening

Woonomgevingsplan en richtlijnenboek

We hebben ervoor gekozen om een duurzaam woonbeleid te voeren voor alle woonbestemmingen volgens het gewestplan. Deze keuze vertaalt zich in een woonomgevingsplan met bijhorende richtlijnen, het zogenaamde richtlijnenboek. Het plan houdt onder andere rekening met dicht- en minder dichtbebouwde woongebieden: wonen in de dorpskern is immers niet hetzelfde als wonen in de rand van onze gemeente.

Met het plan kunnen we beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen op vlak van wonen. Door Meerhout op te delen in verschillende zones wordt er gerichter ingespeeld op het bestaande karakter van de omgeving. De voorwaarden, beschreven in een richtlijnenboek per zone, maken duurzaam bouwen mogelijk op elk perceel. Naast duurzaam bouwen komt ook een goede woonkwaliteit aan bod: zo beschrijft het richtlijnenboek onder andere ook de dag- en zonlichttoetreding voor een bepaalde ruimte of hoe groot de  minimale oppervlakte voor private buitenruimte moet zijn.

Met dit plan zal de burger sneller en gerichter geholpen worden bij vragen over zijn huidige of toekomstige woning. Kandidaat-bouwers zullen voortaan op maat van de woonomgeving, waartoe hun perceel of woning behoort, de juiste informatie bekomen.

Duurzaam woonbeleid : we opteerden  voor een woonbeleid dat anticipeert op de huidige en toekomstige uitdagingen zoals vergrijzing (bv levenslang wonen), betaalbaar wonen, renoveren, bouwen (bv door tweegezinswoningen), doordachte verdichting, klimaat (Kempen 2020), … Duurzaamheid impliceert ook dat de uitvoerings-/begeleidingsinstrumenten over generaties heen gaan (specifieke aanvragen: omgevingen bij uitstek om nieuwe trends en woonvormen ruimte te geven).

Goedgekeurd gemeenteraad september 2016.
 

Activering van bouwkavels

Er werd meermaals de vraag gesteld naar de zin van de ingevoerde activeringsheffing.

Op het ogenblik van de invoering was er enorme schaarste op de verkoopmarkt.

Jonge mensen konden nog nauwelijks aan een perceel bouwgrond geraken en als er dan al ééntje vrijkwam, was dit aan zeer hoge verkoopprijzen.

Het doel van deze activering was tweeledig:

  • Gronden op de verkoopmarkt brengen,
  • Aan betaalbaar prijzen.

Het resultaat is er:  er werden ondertussen vele kavels vrijgemaakt en te koop gesteld en de prijzen zijn hierdoor gedaald.

Wel moeten we ons de vraag stellen of deze activeringsheffing niet aan herziening toe is.