realisaties veiligheid

Hervorming brandweerzone

Op 03 januari 2015 is de hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen, beter gekend als “Brandweer zone Kempen”, officieel in dienst gesteld. Vanaf dan maakt Meerhout, samen met nog 14 andere gemeenten, deel uit van deze zone. De zonewordt beschermd door7 brandweerkazernes.

Vanaf de installatievergadering maakt onze burgemeester deel uit van het zonecollege (dagelijks bestuur).Tussen de 15 gemeenten werd door de zoneraad op 5 september 2015 een voorstel van verdeelsleutel in de bijdrage van de financiële kosten uitgewerkt en goedgekeurd. Dit voorstel werd door de gemeenteraad van 28 september 2015 goedgekeurd. Verdeelsleutel – bijdrage

 Evaluatie bijdrage van 5,06% = 436.000/jaar (voor de hervorming) naar 3,37% (2019) = 314.305/jaar.

Momenteel wordt er nog verder onderhandeld over het gebruik van de“kazernes” en “rollend materieel en goederen”.


Politie

Onze burgemeester maakt automatisch deel uit van het politiecollege van de politiezone GLM (Geel-Laakdal-Meerhout) en van het beheerscomité GAS (gemeentelijke administratieve sancties). Tijdens de voorbije legislatuur werden tal van hervormingen uitgewerkt. Wijkagenten staan het kortst bij onze burgers en zijn derhalve het meest zichtbaar en aanspreekbaar van alle politiediensten. Vandaar dat deze hervorming de meest belangrijke is voor onze gemeente.
 

Krachtige wijkagenten zorgen voor een krachtig politiekorps

Al sinds de politiehervorming kiezen de politieke overheden voor een gemeenschapsgerichte politiezorg, waarbij de wijkwerking de hoeksteen van de politiezorg is. Sindsdien werd in onze wijkwerking aanzienlijk geïnvesteerd.

De maatschappij verandert voortdurend en de verwachtingen ten aanzien van politiewerk zijn de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. De bevolking is de belangrijkste partner om mee samen te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Veiligheid is immers een gedeelde zorg. Hiervoor is er vertrouwen nodig. Dit vertrouwen kan je als overheidsinstantie, en als politiedienst in het bijzonder, verdienen door integer te handelen. Hiervoor moet iedere politieagent handelen volgens waarden en normen die in onze leefomgeving gelden. Voor een wijkagent houdt dit ook in dat, ondanks de sterke integratie in of betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, hij in alle omstandigheden de vrijheid van handelen heeft en blijft behouden om alle taken, preventief en repressief, van een politieambtenaar te kunnen uitoefenen.

Om de ‘wijkwerking’ beter af te stemmen op de verwachtingen, en rekening houdend met alle nieuwe tendensen en evoluties, was een nieuwe doorstart van de wijkwerking in onze politiezone noodzakelijk.   

Van de nieuwe wijkagent verwachten we dat hij een echte ‘regisseur’ van de veiligheid wordt in zijn wijk. Dit houdt in dat hij problemen oppikt, dat hij ze analyseert, mee nadenkt over mogelijke oplossingen, dat hij de juiste mensen van politie, maar ook inwoners, overheden en andere diensten betrekt bij het uitvoeren van de oplossing en dat hij ook nagaat of de oplossing voldoet en er ook feedback over geeft aan de buurt waar het probleem zich voordoet.

Onze politiezone is ingedeeld in vier wijkgebieden. Zij zijn allemaal gekoppeld aan een interventieteam en ze worden elk geleid door een hoofdinspecteur-wijkcoördinator en vijf wijkagenten.

Elk wijkteam is ingedeeld in vijf wijkomschrijvingen met een gemiddeld aantal inwoners van 3250. In de stad Geel zijn er twaalf wijkomschrijvingen. Twee wijkomschrijvingen worden om organisatorische redenen gekoppeld aan de drie wijkomschrijvingen van de gemeente Meerhout. In de gemeente Laakdal zijn er vijf wijkomschrijvingen.

 

Inbraakpreventie

Een inbreker zoekt altijd naar het zwakste punt van een woning. Een deur met een te licht slot, een raam dat niet goed sluit, ... Een beter beveiligde woning biedt voldoende lang weerstand aan een inbreker zodat hij het opgeeft. De inbraakpreventieadviseurs van de politiezone zijn op de hoogte van de huidige preventietechnieken.

Je kan een inbraakpreventieadviseur vragen om voor jouw specifieke woning (bestaande woning of nieuwbouw) inbraakpreventief advies te geven. Bij een nieuwbouwwoning gebeurt dit op basis van het bouwplan. Dit doe je best vooraleer je met de bouwwerken start. Woon je al in je huis, dan komt een inbraakpreventieadviseur thuis langs en geeft advies op maat. Deze dienstverleningen zijn gratis.

 

Politiecodex - gas

De wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013, kortweg nieuwe GAS-wet, werd na een maatschappelijk debat en uitgebreid politiek debat goedgekeurd.

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft werd met politiestraffen, word je nu doorverwezen naar een sanctionerende ambtenaar.

De gemeente staat nu zelf in voor de organisatie, vervolging en het opleggen van een sanctie. Het gevoel van straffeloosheid bij de dader neemt hiermee af, en zo ook het gevoel van onmacht bij de benadeelde. Een sanctionerend ambtenaar behandelt nu kleinere overtredingen die storend zijn. Voorbeelden van zo’n overtredingen zijn lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti of wildplakken.

Vroeger werden deze overtredingen vaak geseponeerd. Als gevolg hiervan kreeg je de indruk dat dit type gedragingen straffeloos bleef. De administratieve sancties worden op korte termijn opgelegd; er is dus een snellere reactie bij een overtreding.

De drie gemeenten van de politiezone, Geel, Laakdal en Meerhout, werken nauw samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo worden dezelfde feiten in de drie verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde administratieve sanctie. Daarnaast doen de drie gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaar.

Deze sanctionerende ambtenaar treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal veertien Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.

Elke gemeente kan zelf bepalen welke aspecten uit de nieuwe wet ze al dan niet wil overnemen. Zo is de verlaging van de leeftijdsgrens tot veertien jaar een mogelijkheid, maar geen verplichting. Daarnaast bevat de wet nieuwigheden die gemeenten verplichten de procedure nog strikter toe te passen. De overtreder heeft meer rechtsbescherming.

De politiecodex werd naar aanleiding van deze nieuwe wet en het maatschappelijk debat hierover opnieuw herbekeken in de werkgroep. Dit resulteerde in een aantal voorstellen tot wijziging. De voorstellen werden ook voorgelegd aan de adviesraden.

De gemeenteraad besliste om de minimumleeftijd te behouden op zestien jaar.

Wat veranderde er o.a. wel:

-  Een gemeenschapsdienst is een mogelijk alternatief voor een geldboete.

- Ouderlijke betrokkenheid: de sanctionerende ambtenaar kan de ouders voor het opstarten van de procedure vragen welke opvoedkundige maatregelen ze zullen nemen, en pas daarna beslissen om de procedure al dan niet op te starten.

- Een verhoging van de geldboetes tot max 350 euro, voor minderjarigen: 175 euro.

- Vernieling van een auto en vermomming wordt een nieuwe gemengde inbreuk, waarbij het parket eerst kan beslissen of ze zelf gaan vervolgen of niet.

- Uitbatingsvergunning voor nieuwe horecazaken (artikel 69-1 tot en met 69-3).

- Wijziging sluitingsuur (artikel 46 en verder).

- Nieuwe bepaling over tijdelijke en blijvende bewegwijzering (artikel 143-1 en 143-2).

- Nieuwe regeling met betrekking tot aanplakken (artikel 180 en verder).

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (onder andere beschadigingen aan andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket.