realisaties verkeer en mobiliteit

Realisaties Verkeer en mobiliteit

 

Verkeer en Mobiliteit houdt iedereen bezig, want iedereen maakt er op de een of de andere manier deel van uit. De voorbije legislatuur werden verschillende verwezenlijkingen gerealiseerd.

- Plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt van de Markt om de orde op het kruispunt te herstellen.

- Wijziging parkeerbeleid in Veldstraat en Weversberg.

- Overname Veldstraat en Weversberg van het Vlaamse Gewest naar de gemeente. Hierdoor kan de gemeente zelf beslissen over de inrichting ervan.

- Overname Biezenhoed en Nikelaan van de gemeente door het Vlaams gewest.

- Invoering tonnage zonering, delen 1, 2, 3 en 4:

1. gebied ten zuiden van Molsebaan, Beerstraat, Bevrijdingslaan en ten oosten van de Kiezel (rotonde naar zuiden tot op grens Laakdal).

2. gebied Veedijk.

3. gebied ten zuiden van de Eindhoutsebaan en ten westen van de Kiezel (rotonde naar zuiden tot op grens Laakdal).

4. gebied ten noorden van de Eindhoutsebaan en ten westen van de   Kiezel.

- Doortrekken van Nikelaan tot oprittencomplex Ham met realisatie van de nieuwe gewestweg N156.

- Aanleg van een verlichte oversteekplaats voor voetgangers in de Veldstraat en Olmsebaan ter hoogte van de schoolomgeving.

 - Aan de Olmsebaan werd het fietspad doorgetrokken en werd een oversteekplaats gemaakt aan de schoolomgeving.

- Er werd een startnota goedgekeurd voor de aanleg van vrijliggende fietspaden, riolering en vernieuwing van het wegdek van de N110, Molsebaan.

- In de Kloosterstraat – Gasthuisstraat – Smissestraat – Genepas en Gewad werd ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ ingesteld wegens te veel sluipverkeer.

- De Kloosterstraat en Gasthuisstraat werden ingericht als ‘fietsstraten’.

- De ontsluiting Langvoort, brug van Genelaar werd vernieuwd.

- Aanpassing woonerf Hageland conform de wetgeving.

- Aanleg rond punt, Schoolstraat – Genebroek – Genelaar – Borgerhout.

- In de Schoolstraat, buiten de bebouwde kom en Genelaar werd de snelheid verlaagd naar 50km/u.

- Aankoop van snelheidsmeter om zelf het aantal voertuigen met bijhorende snelheid te registreren.

- Verschillende automobilisten willen de verkeerslichten op de markt omzeilen en gebruikten daarom de parking langs de kiosk als sluipweg met gevaarlijke situaties tot gevolg. Om hieraan een einde te stellen werd de doorgang verhinderd met behulp van paaltjes.

- In 2014 werd de werkgroep Centrummobiliteit over de mobiliteit in Meerhout opgericht. Hieruit volgde de Consensusnota Werkgroep Centrummobiliteit. Burgers werden opgeroepen om mee na te denlen over de mobiliteit in hun gemeente. Samen nadenken leidde tot nieuwe inzichten en gedragenheid. Op 29/11/2016 en 24/1/2017 startte het participatietraject op basis van de consensusnota van de Werkgroep Centrummobiliteit. Daarna werd een werkgroep Mobiliteit opgericht waarin zowel experten als ambtenaren zetelen, die aan de hand van de resultaten van het participatieproject de nota ‘Graag Traag’ konden opstellen. Deze nota moet de strategische lijnen uitzetten voor een toekomstig mobiliteitsplan. Op 24/10/2017 volgde de bespreking van het  voorstel van de nota ‘Graag  Traag’. Deze inzichten zullen toegelicht worden tijdens verschillende momenten waarop burgers kunnen komen luisteren.

 

Volgende werken en projecten zijn in uitvoering:

- Voor het fietspad Kiezel is de aanbesteding gebeurd en het project is gegund aan aannemer THV Hens – Mols, voor een totaal bedrag van 7.445.771,49€ (BTW inclusief). De uitvoering van de werken zal 250 werkdagen benodigen. Momenteel is er een stand stil periode. Wanneer deze voorbij is kan er een infovergadering voor de bewoners doorgaan, waarbij informatie zal verstrekt worden aangaande de timing van de werken. Het is de bedoeling om voor het bouwverlof van 2018 de rooilijn vrij te maken en na het bouwverlof de nutsleidingen te verplaatsen en over te koppelen. Vervolgens wordt de aanleg van de riolering aangepakt en meteen ook de vrijliggende fietspaden, de verlichting en het vernieuwen van de asfalt toplaag.

- Aanbesteding fietspad B. Adriaensenlaan en Gestelsesteenweg.
Hierbij komen kijken :
1. Opmaak rooi- en onteigeningsplan.
2. Opmaak plaatsbeschrijvingen van de opstallen.
3. Voorbereiding van de individuele ramingen.
4. Onderhandelingen met eigenaars. Er zal een onderhandse overeenkomst met de betrokken eigenaars worden opgemaakt. Het bestek is naar AWV gestuurd voor goedkeuring; kostprijs 155.000€. Enkele wijzigingen ten opzichte van de goedgekeurde projectnota moeten terug naar GBC en RMC. Het betreft hier de wijziging grachtprofiel, extra grondinname en wijziging wegprofiel in het centrum van Gestel.

- Opmaak van een uitvoeringsplan voor het Participatieproject Baleman. Dit project voorziet in een veiligere schoolomgeving, waarbij bewoners, ouderraad en de school betrokken partijen zijn.

- Herinrichting PCV-dossier, kruispunt Sportlaan – Bevrijdingslaan.

- Organisatie jaarlijkse verkeersdag, samen met Geel en Laakdal, voor al de 6de leerjaren van de politiezone.

- Aanleg nieuwe brug over het Albertkanaal langs de Kiezel met de Scheepvaart en AWV. Afsluiting brug voor alle verkeer vanaf 30 augustus 2018.

- Renovatie van de brug over het sluizencomplex en aanleg van fietssuggestiestroken op de brug. Hierbij willen wij tevens de toegelaten  snelheid laten zakken naar 50km/u. Verplaatsing van de verlichting werd nog niet uitgevoerd.

- Intussen blijven wij steeds ijveren voor een maximale bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

- Er werd een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Mol – Balen en Meerhout om de N110, Molsebaan principieel over te nemen bij de voorlopige oplevering van de toekomstige werken. Na goedkeuring van deze overeenkomst, kunnen we verdergaan met de opmaak van de projectnota, aanleg riolering, vrijliggende fietspaden en vernieuwing van het wegdek van de Molsebaan. In de Molenstraat en het kruispunt met Lil kunnen snelheidremmende maatregelen genomen worden. 

- Controles op overdreven snelheid en tonnagebeperking.

- Molenberg : afbakenen van parkeerplaatsen, plaatsen van paaltjes voor beveiliging fietsers en begin - einde fietspad veiliger inrichten.

- Aanduiding studiebureau en opmaak nieuw mobiliteitsplan voor Meerhout.

- In de periode 2020-2021 voorzien wij de vervanging van brug Genelaar. De fietspaden op deze brug worden maar aangelegd ter hoogte van de Kanaalstraat.

- Invoering laatste gedeelte van de tonnage zonering, Kiezel vanaf de rotonde naar noorden tot op de grens met Geel en het gebied ten oosten van de Kiezel, ten noorden van de Bevrijdingslaan, Beerstraat, Violetstaat, Molenstraat en Molsebaan.

 

IJveren voor een bus naar Mol

Mol en Geel zijn voor Meerhout belangrijke plaatsen waar de inwoners terecht kunnen voor heel wat zaken. Het openbaar vervoer naar Geel volstaat. Elk uur is er een bus heen en terug. Maar Mol is veel minder bereikbaar. De bus naar Mol rijdt immers alleen in de spits, met daarnaast één bus heen en terug op dinsdagvoormiddag naar de wekelijkse markt. In een uitgebreide bevraging liet de Meerhoutenaar verstaan dat dit onvoldoende is.

De bevraging was een initiatief van de werkgroep Alleman Mobiel en TreinTramBus, in samenwerking met het gemeentebestuur. Maar liefst 1240 mensen vulden de enquête in. De resultaten bevestigden het vermoeden. Meerhoutenaren gaan naar Mol om te winkelen, voor onderwijs, om naar de markt of het ziekenhuis te gaan en voor recreatie.

Met de resultaten in de hand trokken de actievoerders en het gemeentebestuur naar De Lijn om meer bussen te vragen. Ondanks de massale nood wezen De Lijn en de Vlaamse overheid de vraag van de hand. “Er is geen geld en het is aan de gemeente om initiatief te nemen”, was de reactie. De gemeentelijke beleidsmakers benadrukten dat openbaar vervoer de taak is en blijft van de Vlaamse overheid. De Lijn werkt nog te veel binnen de grenzen van de provincies. Grensgemeenten zoals Meerhout worden daardoor te vaak benadeeld.

De bevolking was zwaar ontgoocheld over het resultaat. De werkgroep Alleman Mobiel en de gemeente laten dit dossier niet los. We blijven bij de Vlaamse overheid en De Lijn ijveren voor een volwaardige verbinding tussen Mol en Meerhout.

Ondertussen zoekt de werkgroep naar alternatieven zodat de Meerhoutenaren niet helemaal in de kou blijven staan.